Moderamen

Het moderamen fungeert als een dagelijks bestuur van de kerkenraad. 

In het moderamen hebben de praeses / voorzitter van de kerkenraad, de predikant, de scriba, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester zitting. 

Het moderamen vergadert doorgaans maandelijks, een week voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering. De bijeenkomst van het moderamen wordt niet genotuleerd. In het moderamen wordt minimaal de agenda van de kerkenraadsvergadering voorbereid. 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.