ANBI-transparantie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Deze pagina bevat alle benodigde gegevens van de Oudshoornse Kerk om te voldoen aan de per 1 januari 2016 geldende ANBI-voorwaarden van de Belastingdienst.

 

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan een ANBI-instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

Nieuwe ANBI-regels: Meer transparantie

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen (zoals het College van Diakenen) moeten uiterlijk per 1 januari 2016 voldoen aan een aantal nieuwe ANBI-voorwaarden. Deze voorwaarden moeten ervoor zorgen dat gemeenteleden meer inzicht kunnen krijgen in het functioneren van het kerkgenootschap, waardoor het vertrouwen daarin wordt bevorderd. Vanaf 1 januari 2016 moeten kerkgenootschappen daarom een aantal gegevens op hun website publiceren, waardoor aan minimale eisen van transparantie wordt voldaan.

Deze gegevens staan hieronder.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Wijkgemeente van bijzondere aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

RSIN/Fiscaal nummer: 824133602

KvK (Inschrijving Handelsregister): 74425862

Website adres: www.oudshoornsekerk.nl

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres: Oudshoornseweg 90

Postcode: 2401 LC

Plaats: Alphen aan den Rijn

De Oudshoornse Kerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Oudshoornse Kerk is een PKN wijkgemeente van bijzondere aard. De Oudshoornse kerk heeft een lange vrijzinnige traditie. Deze vrijzinnige traditie heeft een geheel eigen plaats binnen de gemeente Alphen aan den Rijn/Oudshoorn-Ridderveld. De Oudshoornse Kerk heeft ook een regiofunctie. In verhouding heeft de Oudshoornse Kerk veel gemeenteleden, die niet in de wijk Oudshoorn-Ridderveld wonen. Het is van belang deze vrijzinnige identiteit te behouden en daar bewust mee om te gaan. Heldere keuzes binnen het beleidsplan dragen daaraan bij. Binnen de Algemene Kerkenraad zal door de afgevaardigden van uit onze gemeente geprobeerd worden het vrijzinnig gedachtegoed zijn plaats te laten houden. Er wordt gestreefd naar samenwerking met andere vrijzinnige groeperingen in de regio.

De Oudshoornse Kerk is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de wijkgemeente van bijzondere aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste twee leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Oudshoornse Kerk is een gemeenschap van mensen die met elkaar proberen te geloven zonder dat het geloof van de één normatief is voor de ander. We pleiten voor een open, pluriforme kerk, waarin mensen elkaar serieus nemen en elkaar vrijheid van geloven gunnen. Met een open houding die per definitie ook een kritische is, willen we gezamenlijk zoeken naar antwoorden op de vragen van deze tijd, zoals die aan de orde zijn in de samenleving, cultuur, kunst en wetenschap. Het gezamenlijk zoeken is belangrijker dan het mogelijke antwoord. We kunnen elkaar op die zoektocht helpen door met elkaar te spreken en door met elkaar te vieren.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Op de website Oudshoornse Kerk vindt u het beleidsplan 2017-2021 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Iedere zondag en op de christelijke feestdagen wordt er in de kerk een eredienst gehouden. Voor de kinderen zowel van de leeftijd van de basisschool als van de middelbare school worden er aparte bijeenkomsten gehouden.

Er zijn gesprekskringen en ontmoetingsochtenden waar een ieder aan kan deelnemen. Ook is er een studiekring die 1x per maand bijeenkomt en waarvoor een spreker wordt uitgenodigd.

Alle ouderen van de gemeente worden regelmatig door vrijwilligers bezocht.

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Zie: Begroting 2023

Uitgebreide staat van baten en lasten met toelichting: Hervormde wijkgemeente BA Oudshoornsekerk te Alphen aan den Rijn Oudshoorn-Ridderveld KRM J2020

Korte staat van baten en lasten met toelichting: ANBI Publicatie jaarrekening 2022

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Oudshoornse Kerk bezit ook vermogen in de vorm van een woning, gebouwen en geldmiddelen. Soms is dit aan onze gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van een salaris voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.