Privacyverklaring Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Privacyverklaring lezen

Hierboven kunt u de Privacy instellingen voor deze website wijzigen.

Kerkenraad 

Het bestuur van de kerk wordt gevormd door de kerkenraad, die bestaat uit (het college van) diakenen, (het college van) kerkrentmeesters, het consistorie (de ouderlingen), de predikant en de scriba. Er zijn daarnaast verschillende werkgroepen en commissies die elk onder een college vallen. 

Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kerk. 

Consistorie

Het consistorie noemen we in de kerk de vergadering van de predikant en de ouderlingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de geestelijke leiding van de gemeente. Samen zijn zij ook verantwoordelijk voor het pastoraat, zowel het huisbezoek als het bijzonder pastoraat bij ziekte, geboorte, doop en Avondmaal, huwelijk en overlijden. Het consistorie vergadert tenminste eenmaal per 2 maanden. Op deze vergaderingen komen pastorale zaken aan de orde. Deze vergaderingen kunnen worden uitgebreid samen met de contacthouders.

 

Moderamen

Het moderamen fungeert als een dagelijks bestuur van de kerkenraad. 

Diaconie 

De diaconie is een wijkdiaconie. Drie wijkdiaconieën van de twee Brongemeentes, de Goede Herderkerk , de Sionskerk en onze kerk vormen samen de Centrale Diaconie van de PKN-gemeente Alphen aan den Rijn – Oudshoorn/Ridderveld. De diaconie staat midden in de gemeente, zowel met haar liturgische taken op zondag en andere kerkelijke diensten, als ook met aandacht, zorg en materiële (financiële) ondersteuning van gemeenteleden en anderen. 

College van kerkrentmeesters 

Een imposante naam voor een prozaïsche taak. In twee steekwoorden kan worden aangegeven wat het College van kerkrentmeesters doet en wat haar missie is: 

• het College van kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiën van de kerkelijke gemeente; 

• de missie van het College van kerkrentmeesters is uitermate eenvoudig maar toch van groot belang: ervoor zorgen, dat het werk aan Gods koninkrijk kan doorgaan, vandaag en morgen en alle jaren, die nog komen. 

Beheercommissie

Teneinde de kerkrentmeesters te ontlasten heeft het College van kerkrentmeesters een Beheercommissie ingesteld.

De commissie adviseert over onderhoud en dient aanvragen in voor het verkrijgen van subsidie van het Rijk.

Vanuit historisch perspectief moet er continuïteit zijn in het beheer.

Hoe is dit geregeld?

De Oudshoornse Kerk wordt door de beheercommissie, vallend onder het college van kerkrentmeesters, zo goed mogelijk onderhouden. De onderhoudsadviezen worden steeds zo goed mogelijk opgevolgd. Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van een Brom-subsidie. In 2017 is een periodiek Instandhoudingsplan ingediend voor de periode 2018 tot en met 2023.

Interieurcommissie

De interieurcommissie bestaat uit: 

  • Maartje Hesseling – scriba
  • Bernard Lautenslager - ouderling
  • Anni Westerduin - gemeentelied
  • Ries van Hemert - lid beheercommissie
  • Henk van de Meent - lid beheercommissie
  • Willem van der Kwaak - koster
  • Jeroen Heitzman - architect

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie bestaat uit: 

Liturgisch bloemschikken ...

informatie volgt

Beleidsdocumenten

De nieuwste jaarrekening van de kerk:

Jaarrekening van de kerk over 2020

 

Begroting_OHK_2020.pdf

Het nieuwe beleidsplan:

 

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u alle andere beleidsdocumenten.

Beleidsplan 2017-2021 van de Oudshoornse Kerk

Het nieuwe beleidsplan is klaar.

De ondertitel: Waardevol verbinden.

 

Open het beleidsplan