Uit het kerkblad 

Kerkdiensten

Vieren en doen

Zondag 16 februari is het een Ontmoetingszondag en is er voor de kinderen Kids in Action. We lezen verder in de Bergrede. Jezus geeft richting aanwijzers voor een goed leven en het lijkt alsof hij heel iets anders zegt dan we in het Oude Testament lezen, maar de vraag is of dit zo is. Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het College van Kerkrentmeesters en de tweede collecte voor de energielasten. De bloemen in de kerk worden deze maand verzorgd door mw. J. Verleng.

Zondag 23 februari gaat ds. M. Hofman bij ons voor. Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor het Orgelfonds en de tweede collecte voor de Diaconie.

Agenda
16 feb 15 uur     Middag Concert met het Klarinet orkest Hart van Hout
17 feb  20 uur    Kerkenraad
19 feb  17-19 uur Hof van Eten
20 feb  10 uur    Mattheuskring
26 feb  14-16 uur Gesprekskring bij dhr. J. Buijs, adres: Wagenmaker 5
27 feb  20 uur    Vrijzinnige Studiekring 

Middagconcert in de Oudshoornse Kerk
Zondag, 16 februari 2020 komt het Klarinet Orkest ‘Hart van Hout’ met sopraan en koor; aanvang 15.00 u.
Gevorderde amateurs en enkele professionals laten zien en horen welke prachtige klankschakeringen mogelijk zijn met een uit louter klarinetten bestaand  ensemble. Een must voor liefhebbers van houtblazers.
Toegangsprijs € 10,- en € 5,- onder de 18 jaar. Alles inclusief drankje en hapje na afloop. Welkom.

Vrijzinnige Studiekring in de vernieuwde achterzaal van de Oudshoornse Kerk
Donderdag, 27 februari 2020 komt mw. M (Marian) van Caspel met als onderwerp ‘Engelen in de kunst’; aanvang 20.00 u.
Door de eeuwen heen vormen engelen, in al hun verschijningsvormen, een geliefd onderwerp in de kunst. Het woord ‘engel’ is afgeleid van het Griekse angelos, dat boodschapper betekent. Met hun vleugels bewegen engelen zich vrij tussen onze wereld en ‘de andere wereld’: de hemel of de geestelijke wereld. Toch werden zij in de kunst van de eerste eeuwen van het christendom zónder vleugels afgebeeld. Deze zouden immers te veel hebben doen denken aan de gevleugelde hemelfiguren uit de profane Grieks-Romeinse cultuur. Een ander punt is dat engelen officieel geslachtloos zijn, maar ook hiervan wordt in de kunst afgeweken. Verder worden engelen vanouds  ingedeeld in negen groepen. Een mozaïek in het baptisterium van de San Marco in Venetië én een mandala van de middeleeuwse mystica Hildegard van Bingen geven inzicht in de hiërarchie van deze groepen van engelen. De ‘gewone’ engelen en de aartsengelen staan onderaan in deze hiërarchie. De aartsengel Raphaël, vrij onbekend in protestantse kringen, krijgt, tenslotte, speciale aandacht in deze lezing.
Toegang voor niet-leden bedraagt € 5,-.

Omzien naar elkaar

 Op 26 februari 2020 zijn dhr. en mw. de Gans-Cools, 50 jaar getrouwd. Van harte geluk gewenst met dit jubileum!

De operatie van mw. M. Amahorseya is helaas niet doorgegaan. Ze zal nu weer een poos moeten wachten voordat deze kan plaatsvinden. We willen haar hierbij veel sterkte toewensen. We willen ook mw. J. Tabernée sterkte toewensen en we hopen dat ze snel wat op zal knappen.

Bestuur en beleid

Collecteopbrengsten
Op zondag 2 februari is er in de eerste rondgang € 108,75 gecollecteerd t.b.v. het onderhoud van het kerkgebouw en in de tweede rondgang € 123,30 voor de Diaconie en wel voor het Werelddiaconaat.
De bloemen zijn met een hartelijke groet van de gemeente ter bemoediging naar  mw. A. Vliegenthart gebracht.

 Op zondag 9 februari is er in de eerste rondgang € 135,45 gecollecteerd t.b.v. de Eredienst en in de tweede rondgang € 96,90 voor de Diaconie.
De bloemen zijn met een hartelijke groet en onder dankzegging voor zijn inzet naar dhr. A. Stijf (penningmeester) gebracht.

Giften
Via mw. E. Kal is een gift van € 10 ontvangen t.b.v. de werkgroep Aandacht. Voor al uw giften hartelijk dank.
Met een hartelijke groet
ds. Marijke Kwant