Wat doen wij?

Gemeente zijn...

Ontmoetingsochtend

Iedere eerste woensdag van de maand wordt er een ontmoetingsochtend gehouden waarbij dikwijls een spreker aanwezig is met een meer of minder luchtig onderwerp. Deze ochtend staat open voor alle gemeenteleden en voor iedereen die geïnteresseerd is in wat onze wijkgemeente te bieden heeft.

 

Gemeenteavond

Tweemaal per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden over onderwerpen die van belang zijn voor onze gemeente.

Hof van Eten

Iedere derde woensdag van de maand kan men tegen een vergoeding van € 5 deelnemen aan een maaltijd die door vrijwilligers verzorgd wordt. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de zaal van de kerk en zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten, lief en leed te delen en het gemeente zijn gestalte te geven.
Thema avond rouwverwerking
Een aantal malen per jaar wordt een thema avond over rouwverwerking georganiseerd. Op deze avonden komen onderwerpen aan de orde die met rouw te maken hebben en ze zijn bedoeld om elkaar te ondersteunen bij het werken aan rouw.
Meer weten?

Contacthouders

Sinds 2016 wordt er met gemeenteleden onder de 75 jaar, die niet een nauwe band met de kerk hebben, contact gezocht met als doel om deze band in stand te houden en zo mogelijk te versterken. Dit gebeurt door een klein aantal gemeenteleden, aangeduid met het woord ‘contacthouders’. De boodschap die deze contacthouders willen overbrengen is, dat het waardevol is om deel uit te maken van onze wijkgemeente en dat de kerk graag contact met alle gemeenteleden wil houden.

Kids in Action

Eenmaal per maand tijdens de Ontmoetingsdienst komen de kinderen van 4 - 10 jaar tijdens de dienst in een aparte bijeenkomst bij elkaar. Er wordt dan een Bijbelverhaal verteld waarover ze in gesprek gaan en daarna volgt dikwijls nog een verwerkingsvorm. Na de collecte keren zij terug in de kerk waar nog een terugkoppeling plaats vindt over wat zij gedaan hebben.
Met Pasen en Kerst hebben de kinderen een groter aandeel in de diensten.
Eenmaal per jaar wordt er een Opa en Oma-dienst gehouden waarin Opa’s en Oma’s met hun kleinkinderen in de dienst centraal staan. In deze diensten wordt aandacht gegeven aan de oudste en jongste generatie en wordt getracht de inhoud van het thema van een dienst zodanig te verwoorden en te illustreren met muziek, dans, toneel of poëzie dat beide generaties zich daadwerkelijk aangesproken zullen voelen.

Tieners

Eenmaal per maand komen de kinderen ouder dan 10 jaar tijdens de Ontmoetingsdienst in een aparte bijeenkomst bij elkaar en gaan dan in gesprek over vragen betreffende zingeving. Ook zij hebben nog een terugkoppeling in de kerkdienst na de collecte.
Vorming en toerusting
Bij de vorming en toerusting streven we naar verdieping met betrekking tot geloofs- en zingevingsvragen. Dit alles met ruimte voor ieders eigenheid en opvattingen en waar mogelijk geplaatst in theologisch perspectief.

Mattheuskring

Eenmaal per veertien dagen komt deze kring bij elkaar en gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel.
Meer weten?

Gesprekskring

Deze kring komt eenmaal per maand bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een hoofdstuk uit een boek behandeld dat door de deelnemers thuis is gelezen. De boeken die behandeld worden gaan in het algemeen over geloofsvragen en over beelden die men heeft bij God en geloof. Momenteel wordt het boek “Liberaal Christendom” gelezen en besproken.

Vrijzinnige Studiekring

Dit is een vereniging die vlak na WO II is opgericht door ds. Cannegieter en waarvan mensen betaald lid kunnen worden. Dit betreft niet alleen leden van de gemeente. Eenmaal per maand op donderdagavond wordt er door deze kring een avond belegd waarop een spreker over een actueel thema komt spreken. De leden bepalen gezamenlijk welke sprekers worden uitgenodigd. De onderwerpen variëren van Bijbels tot maatschappelijk en actueel.
Overige vormen van vorming & toerusting
Preekbespreking: we streven ernaar een aantal malen per jaar na de dienst de preek met een aantal gemeenteleden te bespreken, om op deze manier tot meer inhoudelijke verdieping te komen.
Meer weten?